ReadyPlanet.com
banner
dot dot
dot
ข่าวประชาสัมพันธ์
dot
bulletข่าวกิจกรรม
bulletข่าวรับสมัคร
bulletแผนที่ตั้งโครงการ Hand-in-Hand
bulletเอกสารโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์
dot
แนะนำบุคลากรในโครงการ
dot
bulletทำเนียบรุ่น
bulletบุคลากรในโครงการ
dot
ผลิตภัณฑ์
dot
bulletHand-In-Hand-Ruso
dot
สารคดี
dot
bulletใต้ฟ้าเดียวกัน
dot
โรงงานของเรา
dot
bulletแผนกวัตถุดิบ
bulletแผนกตัด
bulletแผนกส่งวัตถุดิบเพื่อเข้าไลน์
bulletแผนกผลิตสินค้า
bulletแผนกตรวจสอบคุณภาพ
bulletแผนกตกแต่งสำเร็จ
bulletแผนกซ่อมบำรุง
bulletแผนกธุรการ
dot
การมีส่วนร่วมภาคชุมชน
dot
bulletการแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุกHand-in-Hand
dot
เอกสารโครงการ
dot
bulletฉบับอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
dot
สรุปการประชุมบริหารจัดการโครงการ
dot
bulletการประชุมอำเภอรือเสาะ
dot
Hand - in - Hnad กับคุณภาพชีวิต
dot
bulletบทสัมภาษณ์บุคลากร
bulletน.ส. ยัสริน สะมะตายา
bulletวิธีการสั่งซื้อ
bullethand in hand 1 นาที
bullethand in hand 9 นาที
bulletวีดีทัศน์ในพิธีเปิดตัวโครงการ ปี 2552
bulletแนะนำโรงงานHand in Hand อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
bulletแนะนำส่วนของการผลิตสินค้าของโรงงานHand in Hand อำเภอรือเสาะ
bulletข่าวสาร Hand-in-Hand อำเภอรามัน
รายชื่อคณะกรรมการจังหวัดนราธิวาส article

 

คณะที่ปรึกษา

1. นายแวมาฮาดี      แวดาโอะ       สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส   
2. นายวัชระ            ยาวอหะซัน    สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส                 
3. นายเจะอามิง       โตะตาหยง     สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส                   
4. นายมูหามะรอสดี  บอตอ           สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนราธิวาส                                     
5. นายรุสดี        บินหะยีสะมะแอ   สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนราธิวาส
6. นายอาซิส     เบ็ญหาวัน       ประธานสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

                                คณะกรรมการฯ

1.นายณัฐพงศ์    ศิริชนะ    รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประธานกรรมการ
2.นายทวี           แก้วมณี  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 รองประธานกรรมการ
3.นายจำลอง      ไกรดิษฐ์  นายอำเภอรือเสาะ    กรรมการ
4.นายสุวรรณ      เลิศวิมลเกษม  อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส  กรรมการ                                       
5.        -                       แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  กรรมการ
6.นายจิรศักดิ์    ละมัย    แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส   กรรมการ
7.นายเสรี        นิมะยุ     ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอรือเสาะ กรรมการ
8.นายกวี         จันปิยะ   นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ กรรมการ
9.นายสรยุทธ์   สะมะแอ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ กรรมการ
10.นายมะดากี  ดะอุแม    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาวอ  กรรมการ
11.นายมะสะลี  มะลี        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรียง   กรรมการ
12.นายยามารูดิง โละมะ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี  กรรมการ
13.นายนูรูแมง   หะยีเจ๊ะโวะ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาตง กรรมการ
14.นายซูลกิฟลี   สะโร         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ กรรมการ
15.นายอับดุลเลาะ  สะเมาะ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก กรรมการ
16.นายคมสัน นาลมุลิต   แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ  กรรมการ
17.นายอับดุลอาเล็ม    นิยะ แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี  กรรมการ
18.น.ส.สมร   อังกาพย์ละออง   พัฒนาการอำเภอรือเสาะ  กรรมการ
19.นายณัฎฐ์พัชร์  ศรีสังข์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต1กรรมการ
20.นายวิเชษฐ์     ไทยทองนุ่ม  ผู้จัดการโครงการฯ    กรรมการ
21.นายอาหาหมัดอันดุลห์    หะยีมะ แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
22.น.ส.ณัฐชยา ศรีดำ         แทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส  กรรมการ
23.นายเดชา     จาตุธนานันท์  แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรรมการ
24.นายพงษ์ศักดิ์     ชุติเชาวน์กุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส  กรรมการ
25. นายจุมพล        พรหมทอง  รองประธานสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
26.     -                          แรงงานจังหวัดนราธิวาส   กรรมการ
27.นายสุชีพ    สว่างชูลอย    ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส กรรมการ
28.     -                             สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส  กรรมการ
29.นายวีรพล  ศรีเลิศ         ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา  กรรมการ
30.นายอานนท์     จิตรมีศิลป์    กรรมการผู้จัดการบริษัทน้อมจิตต์แมนนูแฟกเจอริ่ง กรรมการ
31. นางนาถนภา    ทินกร       ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส กรรมการ
32.    -                                หน่วยงานเฉพาะกิจ 30   กรรมการ
33.นายมาหะมะ  ยากี หะยีมะ ปลัดอำเภอรือเสาะ     กรรมการ
34.นายกิตติศักดิ์    บุญทัศโร  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11   กรรมการและเลขานุการ
35.นายสันติ     ชูดวง ปลัดอาวุโสอำเภอรือเสาะ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรายชื่อคณะกรรมการจังหวัด

รายชื่อคณะกรรมการจังหวัดยะลา article
รายชื่อคณะกรรมการจังหวัดปัตตานี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.